CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
29.06.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu
30.12.2019

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu  w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 poz. 2004), informuje, że dysponuje do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny  innej jednostce określonej w § 38 i § 39 ww. rozporządzenia na realizacje zadań publicznych,  zbędnymi   i zużytymi składnikami majątku ruchomego opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu wymienione w załączniku nr 1 niniejszego ogłoszenia mogą być przekazane innemu organowi lub jednostce, o których mowa w § 1 wyżej cytowanego rozporządzenia lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony lub nieoznaczony.     

Składniki rzeczowe mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U., z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczo – naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składnika rzeczowego majątku ruchomego spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub darowizny z § 39 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 ogłoszenia  zainteresowane jednostki mogą składać w terminie do dnia 15-01-2020 r. na adres:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu

ul. Mariacka 4

37-700 Przemyśl

lub pocztą elektroniczną na adres psse.przemysl@pis.gov.pl.

 

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Przemyślu

mgr inż. Barbara Honicka

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wykaz zbędnych składników rzeczowych  majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu  przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny

Załącznik nr 2  – wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składnika rzeczowego majątku ruchomego

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.