CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
25.05.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Kąpielisko a miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
17.06.2019

KĄPIELISKO

Kąpielisko to wyznaczony uchwałą rady gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób kapiących się. Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.


Formalności prawne w związku z utworzeniem kąpieliska wymagają:

 • organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko
 • wniosek powinien zawierać następujące informacje:
 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora;
 2. nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;
 3. wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;
 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;
 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;
 6. opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;
 7. wskazanie sposobu gospodarki odpadami;
 8. kopię zgłoszenia wodno prawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu;
 9. informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
  a) aktualny profil wody w kąpielisku,
  b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
  c) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
  d) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli,
 10. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały który przedstawia Wodom
  Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego także dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach morskich także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej – także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. najpóźniej do 28 lutego celem uzyskania opinii
 • rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązany jest do prowadzenia i aktualizowania wykazu kąpielisk
 • przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego Główny Inspektorat Sanitarny przedstawia Komisji Europejskiej informacje o liczbie kąpielisk
 • w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym ustalany jest harmonogram poboru próbek wody (badanie wody przed otwarciem kąpieliska następuje nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu, częstotliwość badań to 4 próbki w przeciągu całego sezonu lecz przerwa pomiędzy nimi nie może być dłuższa niż miesiąc)
 • zarządca kąpieliska jest zobowiązany do jego oznakowania
 • prowadzone są kontrole wewnętrzne i urzędowe kąpieliska
 • Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi Serwis kąpieliskowy zawierający informacje o wszystkich kąpieliskach na terenie całego kraju
 • po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Główny Inspektorat Sanitarny przekazuje sprawozdanie o jakości wody w kąpieliskach do Komisji Europejskiej

MIEJSCE OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE
DO KĄPIELI

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany do kąpieli nie będący zarazem kąpieliskiem. Idea powstania tego typu miejsc oparta jest na stworzeniu krótkotrwałego miejsca do kąpieli na rzecz licznych obozów np. harcerskich lub zawodów sportowych. W przypadku odrzucenia wniosku o utworzenie kąpieliska, rada gminy w drodze uchwały może wyrazić zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na okres 30 dni.

Formalności prawne w związku z utworzeniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wymagają:

 • 30 dni przed planowanym otwarciem należy złożyć wniosek, który powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 3. wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 6. wskazanie terminów poboru próbek wody;
 7. opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych;
 8. wskazanie sposobu gospodarki odpadami,
 9. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 10. informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
 11. uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały który przedstawia Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli położonego na: terenie parku narodowego także dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach morskich także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej – także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej;
 • na 10 dni przed rozpoczęciem funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli pobierana jest próbka wody, kolejne badanie odbywa się w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego
 • organizator zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli
 • prowadzone są kontrole urzędowe
 • informacje na temat miejsc wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać u właściwych terenowo powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.