CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty i Materiały Edukacyjne
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
06.08.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
PRACA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

stażysta w oddziale Epidemiologii

w wymiarze pełnego etatu (1/1)

Miejsce wykonywania pracy:


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu

Ul. Mariacka 4

37-700 Przemyśl


Warunki pracy:

Praca administracyjna, biurowa i terenowa (miasto i powiat przemyski)


Zakres zadań:


Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych w tym: kontrola podmiotów realizujących szczepienia ochronne, sprawozdawczość w zakresie szczepień, zamówienia na preparaty szczepionkowe, prawidłowość transportu i przechowywania w/w preparatów;


Wymagania niezbędne:


 • Wykształcenie min. średnie;

 • Kierunki wykształcenia: technik farmacji, pielęgniarstwo;

 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).


Wymagania dodatkowe:


 • Prawo jazdy kat. B;

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Dokładność i sumienność.

 • Dobry stan zdrowia, dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

 • kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia, uprawnień – prawo jazdy, stażu pracy, a także dodatkowych uprawnień (kursy, szkolenia),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (załącznik nr 2).

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 9 sierpnia 2019 roku

 • miejsce składania dokumentów:

wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko stażysta:

 1. osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu pok. nr 1 – sekretariat

 2. przesłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu
  ul. Mariacka 4 37-700 Przemyśl

  • decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu

UWAGA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks Pracy.

3. Udostępnione dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie komisyjnie niszczone.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO

b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu:

a) listownie na adres Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu

b) telefonicznie 166707691

c) e-mailowo: iod@psse.przemysl.pl

8. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru.

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dane ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Inne informacje:

 • oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 • PSSE w Przemyślu zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne w celu poinformowania o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 • jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Załącznik 1: Kwestionariusz

Załącznik 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.