CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
25.05.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Komórki Organizacyjne
ODDZIAŁ HIGIENY PRACY1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU 

  • kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

  • nadzór nad czynnikami  szkodliwymi dla zdrowia występującymi  w środowisku pracy fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi

  • nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z zatrudnienia pracowników w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze występujące w środowisku pracy

  • nadzór nad podmiotami wprowadzającymi  do obrotu detergenty i środki powierzchniowo czynne
  • nadzór nad producentami, importerami, wprowadzającymi do obrotu, stosującymi lub eksportującymi substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych
  • nadzór  nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu preparaty biobójcze
  • nadzór nad  prekursorami kategorii 2 i 3 oraz środkami zastępczymi  w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  • prowadzenie postępowań związanych z chorobami zawodowymi oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach chorób zawodowych
  • współpraca w zakresie w/w zadań z innymi służbami takimi jak: Policja, Organy Samorządu Terytorialnego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Służba Medycyny Pracy

2. MATERIAŁY EDUKACYJNE

Komunikat odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.