CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty i Materiały Edukacyjne
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
25.06.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Serwis Kąpieliskowy 2017

1. SERWIS KĄPIELISKOWY GIS

2. SERWIS KĄPIELISKOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

3. KĄPIELISKO A MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI?

Kąpielisko:

Kąpielisko to wyznaczony uchwałą rady gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób kapiących się. Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.

Formalności prawne w związku z utworzeniem kąpieliska wymagają:

- organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko

- wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora;

 2. nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska;

 3. wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;

 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;

 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;

 6. opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych

 7. pozwolenie wodnoprawne;

 8. informacje dotyczące planowanego kąpieliska: 
  a) aktualny profil wody w kąpielisku, 
  b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego, 
  c) sposób gospodarki odpadami, 
  d) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska, 
  e) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli

- wójt, burmistrz, prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały który przedstawia dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich, również właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego najpóźniej do 15 kwietnia celem uzyskania opinii

- rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy

- wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązany jest do prowadzenia i aktualizowania wykazu kąpielisk

- przed rozpoczęciem sezonu kapieliskowego Główny Inspektorat Sanitarny przedstawia Komisji Europejskiej informacje o liczbie kąpielisk

- w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym ustalany jest harmonogram poboru próbek wody (badanie wody przed otwarciem kąpieliska następuje nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu, częstotliwość badań to 4 próbki w przeciągu całego sezonu lecz przerwa pomiędzy nimi nie może być dłuższa niż miesiąc)

- zarządca kąpieliska jest zobowiązany do jego oznakowania

- prowadzone są kontrole wewnętrzne i urzędowe kąpieliska

- Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi Serwis kąpieliskowy zawierający informacje o wszystkich kąpieliskach na terenie całego kraju

- po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Główny Inspektorat Sanitarny przekazuje sprawozdanie o jakości wody w kąpieliskach do Komisji Europejskiej


Miejsce Wykorzystywane Do Kąpieli:

Miejsce wykorzystywane do kąpieli to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany do kąpieli nie będący zarazem kąpieliskiem. Idea powstania tego typu miejsc oparta była na stworzeniu krótkotrwałego miejsca do kąpieli na rzecz licznych obozów np. harcerskich lub nadania tymczasowego statutu w związku z dostosowaniem danego miejsca do wymagań jakie spełnia kąpielisko. Zapis ten spotkał się jednak z nadinterpretacją, która doprowadziła do utworzenia miejsc kąpielowych z pominięciem procedur obowiązujących w przypadku organizowania kąpieliska.

Formalności prawne w związku z utworzeniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli wymagają:

- na 14 dni przed rozpoczęciem funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli pobierana jest próbka wody, kolejne badanie odbywa się w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego

- organizator zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli

- prowadzone są kontrole urzędowe

- informacje na temat miejsc wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać u właściwych terenowo powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.