CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.11.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Higieny Komunalnej

1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych

 • Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągów.
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody
 • Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Nadzór nad basenami kąpielowymi oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych miejscach wykorzystywanych do kąpieli

Nadzór ogólny

Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego w:
 • obiektach hotelarskich, turystycznych i sportowych
 • zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej
 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • placówkach typu Domy Pomocy Społecznej
 • dworcach autobusowych oraz dworcach i przystankach kolejowych
 • ustępach publicznych
 • oraz w innych obiektach takich jak: pralnie, obiekty kulturalne, cmentarze, tereny rekreacyjne
 • kontrole sanitarne przeprowadzane na wniosek mieszkańców ( interwencje )
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów
 • Opiniowanie wniosków dot. imprez masowych, regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin w zakresie zagadnień higieny komunalnej
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa     

2.  KONTROLE ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

 • Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich (ekshumację można przeprowadzić w okresie od 15 października do 15 kwietnia)

 • Wydawanie zezwoleń na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa

 • Wydawanie opinii w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa

 • Wydawanie ocen higienicznych na zastosowanie materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z basenów kąpielowych i kąpielisk w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Badania wykonywane są przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Przemyślu ul. Mariacka 4

 • Udzielanie informacji w zakresie jakości wody z urządzeń wodociągowych, basenów i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, znajdujących się pod nadzorem Oddziału Higieny Komunalnej.

3. INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Baseny i sauny

woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu prowadzi nadzór nad jakością wody w basenach kąpielowych. Właściciele obiektów basenowych, prowadzą ponadto własną kontrolę wybranych parametrów.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno – higienicznych na pływalniach.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań sanitarno- epidemiologicznych dla saun.

Studnie

OCZYSZCZANIE l ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce:

Średnica studni w cm

Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody

Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody

80

150 g - szklanka

165 g

90

200 g - 1 szklanka i ćwierć

220 g

100

250 g - półtorej szklanki

270 g

120

350 g - 2 szklanki i ćwierć

380 g

 W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:

1. do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszo­rować tym cembrowinę, 

2. po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,

3. wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem, po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

Uwaga: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

4. W przypadku studni wierconej oczyszcza się ją poprzez dokładnie, długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WODY

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

1. gotowanie,

2. preparaty i pastylki pod różnymi nazwami, przeprowa­dzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów. 

Uwaga!: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.

Pamiętaj!

Duża zawartość związków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym. 

4. SERWIS KĄPIELISKOWY

Serwis Kąpieliskowy GIS

Serwis kąpieliskowy WSSE Rzeszów

5. AKTY PRAWNE

OPINIOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA I NOWYCH TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY

Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia:

bezpieczeństwo wody dla zdrowia konsumentów- nie zawiera substancji szkodliwych w stężeniach zagrażających zdrowiu

jej akceptowalności przez odbiorców- parametry organoleptyczne wody (smak, zapach, barwa) nie budzą  zastrzeżeń konsumentów

Podstawy prawne nadzoru sanitarnego nad materiałami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia: 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r. Poz.139) 

art. 12.1 Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o PIS.

art. 12.2 Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

art.12.3 Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r , poz.1989)

 § 21.1 Ocena higieniczna jest wydawana na podstawie dokumentacji

§ 21.2 Dokumentacja o której mowa w ust.1, zawiera:

1.     nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał

     lub wyrób używany do uzdatniania wody;

2.     rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami

higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów;

3.     określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów

     używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody;

4. w przypadku stosowania produktu biobójczego, także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu, z określonym zakresem jego stosowania.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.