CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.11.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Higieny Pracy

1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU 

 • kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

 • nadzór nad czynnikami  szkodliwymi dla zdrowia występującymi  w środowisku pracy fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi

 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z zatrudnienia pracowników w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze występujące w środowisku pracy

 • nadzór nad podmiotami wprowadzającymi  do obrotu detergenty i środki powierzchniowo czynne
 • nadzór nad producentami, importerami, wprowadzającymi do obrotu, stosującymi lub eksportującymi substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych
 • nadzór  nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu preparaty biobójcze
 • nadzór nad  prekursorami kategorii 2 i 3 oraz środkami zastępczymi  w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • prowadzenie postępowań związanych z chorobami zawodowymi oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach chorób zawodowych
 • współpraca w zakresie w/w zadań z innymi służbami takimi jak: Policja, Organy Samorządu Terytorialnego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Służba Medycyny Pracy

2. MATERIAŁY EDUKACYJNE

Choroby Zawodowe

Karty Charakterystyki

3. AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2016 poz. 1488)
 • Ustawa z dnia 19 października 2015r.o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015r. poz.1926 )
 • Ustawa z 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.  z 2015 poz. 1203)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów - z późn. zm.(REACH)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (GHS)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów -z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 Nr 81, poz. 716 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2016 poz.1117)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Z 2013 poz. 1379)

 

  
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.