CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.11.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku

Znalezione obrazy dla zapytania żywność1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU 
 
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu sprawuje bieżący nadzór sanitarny:
  • w zakładach produkujących żywność, 
  •  w obiektach obrotu środkami spożywczymi,
  • w zakładach żywienia zbiorowego,
  • w zakładach produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.
2.  CO KONTROLUJE?
 
Pracownicy Oddziału biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
  • interwencjami konsumentów.

3. JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

4. MATERIAŁY EDUKACYJNE

5. AKTY PRAWNE

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.

Rozporządzenie ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.  w kwestii Rolniczego Handlu Detalicznego 

Art. 44a. 1. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

1) mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów;

2) nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego;

3) podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;

4) są dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności;

5) nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność:

a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego,

b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym po- średnik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu są- siadującego z tym powiatem.

2. W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:

1) napis „rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość żywności zbywaną w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości, mając na względzie potrzeby konsumentów, rodzaj zbywanej żywności oraz ochronę zdrowia publicznego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi ws. maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oznakowania miejsca zbywania żywności, w ramach rolniczego handlu detalicznego, mając na względzie zapewnienie informacji o żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego i podmiotach prowadzących ten handel oraz ochronę zdrowia publicznego.

Żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.