CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.11.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia


Znalezione obrazy dla zapytania promocja zdrowia baner

ODDZIAŁ OŚWIATY I PROMOCJI ZDROWIA

Oddział Oświaty Zdrowotnej inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom poprzez:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych,
 • wdrażanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich 
  i lokalnych programów prozdrowotnych,
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania i wychowania, zakładom opieki zdrowotnej, a także pomoc w prowadzeniu tej działalności,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych 
  z edukacja programów edukacyjnych,
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami  pozarządowymi oraz sektorem prywatnym na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych.

Misja Oddziału Oświaty i Promocji Zdrowia jest realizowana poprzez przygotowywanie, wdrażanie, koordynowanie, monitorowanie:

 • PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

ich celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa powiatu przemyskiego. Z przeprowadzonych ewaluacji programowych można stwierdzić, że programy realizowane przez placówki oświatowe prowadzone są w sposób ciekawy, budzący zainteresowanie dzieci i młodzieży. Należy zaznaczyć, że rodzice dzieci objętych programami podnoszą swoją wiedzę na w/w tematy oraz wykazują wysokie zaangażowanie. Z przeprowadzonych ocen programowych w szkołach wynika, że Dyrektorzy są mocno zainteresowani kontynuacją realizacji programów w ich szkołach.

 • KAMPANII SPOŁECZNYCH

mają na celu zapoznanie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzują zasady higieny, zdrowego żywienia i metod zapobiegania chorobom. Promują szczepienia ochronne.

 • KONKURSÓW

 

 AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 14.03.1985 r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity; Dz.U.2015.1412 t.j. z dnia 2015.09.17
 • Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz.U. 2016 poz. 1331
 • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.2016.487 t.j. z dnia 2016.04.12 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U.2016.224 t.j. z dnia 2016.02.23
 • Ustawa z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U.2016.1866 t.j. z dnia 2016.11.18

 

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.