CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
29.06.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Promocja ZdrowiaODDZIAŁ OŚWIATY I PROMOCJI ZDROWIA

Oddział Oświaty Zdrowotnej inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom poprzez:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych,
 • wdrażanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich 
  i lokalnych programów prozdrowotnych,
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania i wychowania, zakładom opieki zdrowotnej, a także pomoc w prowadzeniu tej działalności,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych 
  z edukacja programów edukacyjnych,
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami  pozarządowymi oraz sektorem prywatnym na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych.

Misja Oddziału Oświaty i Promocji Zdrowia jest realizowana poprzez przygotowywanie, wdrażanie, koordynowanie, monitorowanie:

 • PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

ich celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa powiatu przemyskiego. Z przeprowadzonych ewaluacji programowych można stwierdzić, że programy realizowane przez placówki oświatowe prowadzone są w sposób ciekawy, budzący zainteresowanie dzieci i młodzieży. Należy zaznaczyć, że rodzice dzieci objętych programami podnoszą swoją wiedzę na w/w tematy oraz wykazują wysokie zaangażowanie. Z przeprowadzonych ocen programowych w szkołach wynika, że Dyrektorzy są mocno zainteresowani kontynuacją realizacji programów w ich szkołach.

 • KAMPANII SPOŁECZNYCH

mają na celu zapoznanie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzują zasady higieny, zdrowego żywienia i metod zapobiegania chorobom. Promują szczepienia ochronne.

 • KONKURSÓW

 

 

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.